Zoekwoorden analyseren met N-gram

google ads May 08, 2020

De n-gram analyse is een analyse waarbij er wordt gekeken naar prestaties van zoekwoorden op basis van meerdere combinaties. In dit artikel vind je een Google Ads-script die dit geautomatiseerd voor je uitvoert om je op ieder moment scherp te houden!

Wat is een N-gram analyse?

Een n-gram is een zinsnede gemaakt van n woorden: een 1-gram is een enkel woord, een 2-gram is een zinsnede gemaakt van twee woorden, enzovoort. Bijvoorbeeld, “deze vier woorden zin” bevat drie 2-grams (“deze vier,” “vier woorden,” “woorden zin”) en twee 3-grams (“dit vier woorden” en “vier woorden zin”).

Bij een N-gram analyse worden de clicks, impressies, kosten, geconverteerde clicks en conversiewaarde van elke mogelijke query opgeteld en gerangschikt.

Wanneer de prestatie goed is, kun je ervoor kiezen om nieuwe advertentiegroepen te maken rond het n-gram (dus een bepaalde zoekwoordencombinatie); als de prestatie slecht is, kun je het n-gram uitsluiten als een negatief zoekwoord. De gegevens worden getoond op advertentiegroepniveau, evenals op campagne- en accountniveau, zodat je kunt kijken naar welke granulariteit je maar wilt.

Kijken naar langere zinnen geeft meer inzicht, maar het betekent ook dat de zin in minder query’s verschijnt. Daarom is er binnen het Ads-script een “Query Count” kolom opgenomen die laat zien binnen hoeveel queries een bepaald woord voorkwam.

Ten slotte is er een woordentellinganalyse om te zien of langere of kortere query’s het beste voor je campagnes werken.

Over het script

Bovenaan het script zijn er enkele opties die je moet wijzigen, afhankelijk van uw voorkeuren en de accountinstellingen:

De start- en einddatum bepalen het datumbereik van de gegevens.

campaignNameContains kan worden gebruikt om het script alleen te laten kijken naar sommige campagnes. Bijvoorbeeld, als het is ingesteld op “High Priority”, zal het script alleen kijken naar zoekopdrachten in campagnes met “High Priority” in de naam. Dit is niet hoofdlettergevoelig.

campaignNameDoesNotContain kan worden gebruikt om het script sommige campagnes te laten negeren. Als je hier bijvoorbeeld “RLSA” neerzet, dan kijkt het script niet naar campagnes met “RLSA” in de naam. Ook dit is niet hoofdlettergevoelig.

Als ignorePausedCampaigns en ignorePausedAdGroups beide waar zijn, dan zal het script alleen kijken naar de huidige actieve campagnes en advertentiegroepen.

Als checkNegatives waar is, dan zal het script queries controleren op de huidige negatieve trefwoorden, dus alle queries die nu zouden worden uitgesloten worden genegeerd. Als dit op false staat, dan worden alle queries gebruikt. Als je veel negatieve zoekwoorden hebt, en het script kost veel tijd om uit te voeren, probeer dit dan op false te zetten.

spreadsheetUrl is de URL van jouw eigen Google Spreadsheets, waarin de resultaten worden geplakt. Maak een blanco spreadsheet aan en zet de URL hierin. Negeer deze stap niet!

minNGramLength en maxNGramLength laten je bepalen hoe groot of klein de zinnen zijn waar je naar kijkt. Als je bijvoorbeeld minNGramLength instelt op 2 en maxNGramLength op 4, dan wordt er gekeken naar 2-grams, 3-grams en 4-grams. Als u zowel de minNGramLength als de maxNGramLength instelt op 2, zal er alleen gekeken worden naar twee-woordzinnen. Stel beide in op 1 om alleen naar enkele woorden te kijken.

Als clearSpreadsheet waar is, worden alle gegevens die al in de spreadsheet staan overschreven. Als het false is, dan worden de resultaten van het script aan het einde van de vellen toegevoegd.

Om het script te gebruiken, kopieer je het volgende script naar de Scripts-sectie binnen Google Ads.
 

 ------------------------------

function main() {
// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Options

var startDate = '2020-01-01';
var endDate = '2021-12-31';
// The start and end date of the date range for your search query data
// Format is yyyy-mm-dd

var currencySymbol = '€';
// The currency symbol used for formatting. For example "£", "$" or "€".

var campaignNameContains = '';
// Use this if you only want to look at some campaigns
// such as campaigns with names containing 'Brand' or 'Shopping'.
// Leave as "" if not wanted.

var campaignNameDoesNotContain = '';
// Use this if you want to exclude some campaigns
// such as campaigns with names containing 'Brand' or 'Shopping'.
// Leave as "" if not wanted.

var ignorePausedCampaigns = false;
// Set this to true to only look at currently active campaigns.
// Set to false to include campaigns that had impressions but are currently paused.

var ignorePausedAdGroups = false;
// Set this to true to only look at currently active ad groups.
// Set to false to include ad groups that had impressions but are currently paused.

var checkNegatives = true;
// Set this to true to remove queries that would be excluded by your negative keywords.

var spreadsheetUrl = 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ru9VPJGE8TWu8mtUa9kkJQf3hXPgtMwBKWek_pO1cls/edit#gid=0';
// The URL of the Google Doc the results will be put into.

var minNGramLength = 1;
var maxNGramLength = 3;
// The word length of phrases to be checked.
// For example if minNGramLength is 1 and maxNGramLength is 3,
// phrases made of 1, 2 and 3 words will be checked.
// Change both min and max to 1 to just look at single words.

var clearSpreadsheet = true;


// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Thresholds

var queryCountThreshold = 0;
var impressionThreshold = 10;
var clickThreshold = 0;
var costThreshold = 0;
var conversionThreshold = 0;
// Words will be ignored if their statistics are lower than any of these thresholds


// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Check the spreadsheet has been entered, and that it works
if (spreadsheetUrl.replace(/[AEIOU]/g, 'X') == 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ru9VPJGE8TWu8mtUa9kkJQf3hXPgtMwBKWek_pO1cls/edit#gid=0') {
Logger.log("Problem with the spreadsheet URL: make sure you've replaces the default with a valid spreadsheet URL.");
return;
}
try {
var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl);
} catch (e) {
Logger.log("Problem with the spreadsheet URL: '" + e + "'");
return;
}

if (campaignNameContains != "") {
whereStatements += "AND CampaignName CONTAINS_IGNORE_CASE '" + campaignNameContains + "' ";
}
// Get the IDs of the campaigns to look at
var dateRange = startDate.replace(/-/g, '') + ',' + endDate.replace(/-/g, '');
var activeCampaignIds = [];
var whereStatements = '';

if (campaignNameDoesNotContain != '') {
whereStatements += "AND CampaignName DOES_NOT_CONTAIN_IGNORE_CASE '" + campaignNameDoesNotContain + "' ";
}
if (ignorePausedCampaigns) {
whereStatements += 'AND CampaignStatus = ENABLED ';
} else {
whereStatements += "AND CampaignStatus IN ['ENABLED','PAUSED'] ";
}

var campaignReport = AdWordsApp.report(
'SELECT CampaignName, CampaignId '
+ 'FROM CAMPAIGN_PERFORMANCE_REPORT '
+ 'WHERE Impressions > 0 ' + whereStatements
+ 'DURING ' + dateRange
);
var campaignRows = campaignReport.rows();
while (campaignRows.hasNext()) {
var campaignRow = campaignRows.next();
activeCampaignIds.push(campaignRow.CampaignId);
}// end while

if (activeCampaignIds.length == 0) {
Logger.log('Could not find any campaigns with impressions and the specified options.');
return;
}

var whereAdGroupStatus = '';
if (ignorePausedAdGroups) {
var whereAdGroupStatus = 'AND AdGroupStatus = ENABLED ';
} else {
whereAdGroupStatus += "AND AdGroupStatus IN ['ENABLED','PAUSED'] ";
}


// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Find the negative keywords
var negativesByGroup = [];
var negativesByCampaign = [];
var sharedSetData = [];
var sharedSetNames = [];
var sharedSetCampaigns = [];

if (checkNegatives) {
// Gather ad group level negative keywords
var keywordReport = AdWordsApp.report(
'SELECT CampaignId, AdGroupId, Criteria, KeywordMatchType '
+ 'FROM KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT '
+ 'WHERE Status = ENABLED AND IsNegative = TRUE ' + whereAdGroupStatus
+ 'AND CampaignId IN [' + activeCampaignIds.join(',') + '] '
+ 'DURING ' + dateRange
);

var keywordRows = keywordReport.rows();
while (keywordRows.hasNext()) {
var keywordRow = keywordRows.next();

if (negativesByGroup[keywordRow.AdGroupId] == undefined) {
negativesByGroup[keywordRow.AdGroupId] = [[keywordRow.Criteria.toLowerCase(), keywordRow.KeywordMatchType.toLowerCase()]];
} else {
negativesByGroup[keywordRow.AdGroupId].push([keywordRow.Criteria.toLowerCase(), keywordRow.KeywordMatchType.toLowerCase()]);
}
}

// Gather campaign level negative keywords
var campaignNegReport = AdWordsApp.report(
'SELECT CampaignId, Criteria, KeywordMatchType '
+ 'FROM CAMPAIGN_NEGATIVE_KEYWORDS_PERFORMANCE_REPORT '
+ 'WHERE IsNegative = TRUE '
+ 'AND CampaignId IN [' + activeCampaignIds.join(',') + ']'
);
var campaignNegativeRows = campaignNegReport.rows();
while (campaignNegativeRows.hasNext()) {
var campaignNegativeRow = campaignNegativeRows.next();
if (negativesByCampaign[campaignNegativeRow.CampaignId] == undefined) {
negativesByCampaign[campaignNegativeRow.CampaignId] = [[campaignNegativeRow.Criteria.toLowerCase(), campaignNegativeRow.KeywordMatchType.toLowerCase()]];
} else {
negativesByCampaign[campaignNegativeRow.CampaignId].push([campaignNegativeRow.Criteria.toLowerCase(), campaignNegativeRow.KeywordMatchType.toLowerCase()]);
}
}

// Find which campaigns use shared negative keyword sets
var campaignSharedReport = AdWordsApp.report(
'SELECT CampaignName, CampaignId, SharedSetName, SharedSetType, Status '
+ 'FROM CAMPAIGN_SHARED_SET_REPORT '
+ 'WHERE SharedSetType = NEGATIVE_KEYWORDS '
+ 'AND CampaignId IN [' + activeCampaignIds.join(',') + ']'
);
var campaignSharedRows = campaignSharedReport.rows();
while (campaignSharedRows.hasNext()) {
var campaignSharedRow = campaignSharedRows.next();
if (sharedSetCampaigns[campaignSharedRow.SharedSetName] == undefined) {
sharedSetCampaigns[campaignSharedRow.SharedSetName] = [campaignSharedRow.CampaignId];
} else {
sharedSetCampaigns[campaignSharedRow.SharedSetName].push(campaignSharedRow.CampaignId);
}
}

// Map the shared sets' IDs (used in the criteria report below)
// to their names (used in the campaign report above)
var sharedSetReport = AdWordsApp.report(
'SELECT Name, SharedSetId, MemberCount, ReferenceCount, Type '
+ 'FROM SHARED_SET_REPORT '
+ 'WHERE ReferenceCount > 0 AND Type = NEGATIVE_KEYWORDS '
);
var sharedSetRows = sharedSetReport.rows();
while (sharedSetRows.hasNext()) {
var sharedSetRow = sharedSetRows.next();
sharedSetNames[sharedSetRow.SharedSetId] = sharedSetRow.Name;
}

// Collect the negative keyword text from the sets,
// and record it as a campaign level negative in the campaigns that use the set
var sharedSetReport = AdWordsApp.report(
'SELECT SharedSetId, KeywordMatchType, Criteria '
+ 'FROM SHARED_SET_CRITERIA_REPORT '
);
var sharedSetRows = sharedSetReport.rows();
while (sharedSetRows.hasNext()) {
var sharedSetRow = sharedSetRows.next();
var setName = sharedSetNames[sharedSetRow.SharedSetId];
if (sharedSetCampaigns[setName] !== undefined) {
for (var i = 0; i < sharedSetCampaigns[setName].length; i++) {
var campaignId = sharedSetCampaigns[setName][i];
if (negativesByCampaign[campaignId] == undefined) {
negativesByCampaign[campaignId] = [[sharedSetRow.Criteria.toLowerCase(), sharedSetRow.KeywordMatchType.toLowerCase()]];
} else {
negativesByCampaign[campaignId].push([sharedSetRow.Criteria.toLowerCase(), sharedSetRow.KeywordMatchType.toLowerCase()]);
}
}
}
}

Logger.log('Finished finding negative keywords');
}// end if


// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Define the statistics to download or calculate, and their formatting

var statColumns = ['Clicks', 'Impressions', 'Cost', 'Conversions', 'ConversionValue'];
var calculatedStats = [['CTR', 'Clicks', 'Impressions'],
['CPC', 'Cost', 'Clicks'],
['Conv. Rate', 'Conversions', 'Clicks'],
['Cost / conv.', 'Cost', 'Conversions'],
['Conv. value/cost', 'ConversionValue', 'Cost']];
var currencyFormat = currencySymbol + '#,##0.00';
var formatting = ['#,##0', '#,##0', '#,##0', currencyFormat, '#,##0', currencyFormat, '0.00%', currencyFormat, '0.00%', currencyFormat, '0.00%'];


// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Go through the search query report, remove searches already excluded by negatives
// record the performance of each word in each remaining query

var queryReport = AdWordsApp.report(
'SELECT CampaignName, CampaignId, AdGroupId, AdGroupName, Query, ' + statColumns.join(', ') + ' '
+ 'FROM SEARCH_QUERY_PERFORMANCE_REPORT '
+ 'WHERE CampaignId IN [' + activeCampaignIds.join(',') + '] ' + whereAdGroupStatus
+ 'DURING ' + dateRange
);

var numberOfWords = [];
var campaignNGrams = {};
var adGroupNGrams = {};
var totalNGrams = [];

for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
totalNGrams[n] = {};
}

var queryRows = queryReport.rows();
while (queryRows.hasNext()) {
var queryRow = queryRows.next();

if (checkNegatives) {
var searchIsExcluded = false;

// Checks if the query is excluded by an ad group level negative
if (negativesByGroup[queryRow.AdGroupId] !== undefined) {
for (var i = 0; i < negativesByGroup[queryRow.AdGroupId].length; i++) {
if ((negativesByGroup[queryRow.AdGroupId][i][1] == 'exact'
&& queryRow.Query == negativesByGroup[queryRow.AdGroupId][i][0])
|| (negativesByGroup[queryRow.AdGroupId][i][1] != 'exact'
&& (' ' + queryRow.Query + ' ').indexOf(' ' + negativesByGroup[queryRow.AdGroupId][i][0] + ' ') > -1)) {
searchIsExcluded = true;
break;
}
}
}

// Checks if the query is excluded by a campaign level negative
if (!searchIsExcluded && negativesByCampaign[queryRow.CampaignId] !== undefined) {
for (var i = 0; i < negativesByCampaign[queryRow.CampaignId].length; i++) {
if ((negativesByCampaign[queryRow.CampaignId][i][1] == 'exact'
&& queryRow.Query == negativesByCampaign[queryRow.CampaignId][i][0])
|| (negativesByCampaign[queryRow.CampaignId][i][1] != 'exact'
&& (' ' + queryRow.Query + ' ').indexOf(' ' + negativesByCampaign[queryRow.CampaignId][i][0] + ' ') > -1)) {
searchIsExcluded = true;
break;
}
}
}

if (searchIsExcluded) { continue; }
}

var currentWords = queryRow.Query.split(' ');

if (campaignNGrams[queryRow.CampaignName] == undefined) {
campaignNGrams[queryRow.CampaignName] = [];
adGroupNGrams[queryRow.CampaignName] = {};

for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
campaignNGrams[queryRow.CampaignName][n] = {};
}
}

if (adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName] == undefined) {
adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName] = [];
for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName][n] = {};
}
}

var stats = [];
for (var i = 0; i < statColumns.length; i++) {
stats[i] = parseFloat(queryRow[statColumns[i]].replace(/,/g, ''));
}

var wordLength = currentWords.length;
if (wordLength > 6) {
wordLength = '7+';
}
if (numberOfWords[wordLength] == undefined) {
numberOfWords[wordLength] = [];
}
for (var i = 0; i < statColumns.length; i++) {
if (numberOfWords[wordLength][statColumns[i]] > 0) {
numberOfWords[wordLength][statColumns[i]] += stats[i];
} else {
numberOfWords[wordLength][statColumns[i]] = stats[i];
}
}

// Splits the query into n-grams and records the stats for each
for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
if (n > currentWords.length) {
break;
}

var doneNGrams = [];

for (var w = 0; w < currentWords.length - n + 1; w++) {
var currentNGram = '="' + currentWords.slice(w, w + n).join(' ') + '"';

if (doneNGrams.indexOf(currentNGram) < 0) {
if (campaignNGrams[queryRow.CampaignName][n][currentNGram] == undefined) {
campaignNGrams[queryRow.CampaignName][n][currentNGram] = {};
campaignNGrams[queryRow.CampaignName][n][currentNGram]['Query Count'] = 0;
}
if (adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName][n][currentNGram] == undefined) {
adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName][n][currentNGram] = {};
adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName][n][currentNGram]['Query Count'] = 0;
}
if (totalNGrams[n][currentNGram] == undefined) {
totalNGrams[n][currentNGram] = {};
totalNGrams[n][currentNGram]['Query Count'] = 0;
}

campaignNGrams[queryRow.CampaignName][n][currentNGram]['Query Count']++;
adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName][n][currentNGram]['Query Count']++;
totalNGrams[n][currentNGram]['Query Count']++;

for (var i = 0; i < statColumns.length; i++) {
if (campaignNGrams[queryRow.CampaignName][n][currentNGram][statColumns[i]] > 0) {
campaignNGrams[queryRow.CampaignName][n][currentNGram][statColumns[i]] += stats[i];
} else {
campaignNGrams[queryRow.CampaignName][n][currentNGram][statColumns[i]] = stats[i];
}

if (adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName][n][currentNGram][statColumns[i]] > 0) {
adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName][n][currentNGram][statColumns[i]] += stats[i];
} else {
adGroupNGrams[queryRow.CampaignName][queryRow.AdGroupName][n][currentNGram][statColumns[i]] = stats[i];
}

if (totalNGrams[n][currentNGram][statColumns[i]] > 0) {
totalNGrams[n][currentNGram][statColumns[i]] += stats[i];
} else {
totalNGrams[n][currentNGram][statColumns[i]] = stats[i];
}
}

doneNGrams.push(currentNGram);
}
}
}
}

Logger.log('Finished analysing queries.');


// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Output the data into the spreadsheet

var wordLengthOutput = [];
var wordLengthFormat = [];
var outputs = [];
var formats = [];

for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
outputs[n] = {};
outputs[n].campaign = [];
outputs[n].adgroup = [];
outputs[n].total = [];
formats[n] = {};
formats[n].campaign = [];
formats[n].adgroup = [];
formats[n].total = [];
}

// Create headers
var calcStatNames = [];
for (var s = 0; s < calculatedStats.length; s++) {
calcStatNames.push(calculatedStats[s][0]);
}
var statNames = statColumns.concat(calcStatNames);
for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
outputs[n].campaign.push(['Campaign', 'Phrase', 'Query Count'].concat(statNames));
outputs[n].adgroup.push(['Campaign', 'Ad Group', 'Phrase', 'Query Count'].concat(statNames));
outputs[n].total.push(['Phrase', 'Query Count'].concat(statNames));
}
wordLengthOutput.push(['Word count'].concat(statNames));

// Organise the ad group level stats into an array for output
for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
for (var campaign in adGroupNGrams) {
for (var adGroup in adGroupNGrams[campaign]) {
for (var nGram in adGroupNGrams[campaign][adGroup][n]) {
// skips nGrams under the thresholds
if (adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram]['Query Count'] < queryCountThreshold) { continue; }
if (adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram].Impressions < impressionThreshold) { continue; }
if (adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram].Clicks < clickThreshold) { continue; }
if (adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram].Cost < costThreshold) { continue; }
if (adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram].Conversions < conversionThreshold) { continue; }

var printline = [campaign, adGroup, nGram, adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram]['Query Count']];

for (var s = 0; s < statColumns.length; s++) {
printline.push(adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram][statColumns[s]]);
}

for (var s = 0; s < calculatedStats.length; s++) {
var multiplier = calculatedStats[s][1];
var divisor = calculatedStats[s][2];
if (adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram][divisor] > 0) {
printline.push(adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram][multiplier] / adGroupNGrams[campaign][adGroup][n][nGram][divisor]);
} else {
printline.push('-');
}
}
outputs[n].adgroup.push(printline);
formats[n].adgroup.push(['0', '0', '0'].concat(formatting));
}
}
}
}

// Organise the campaign level stats into an array for output
for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
for (var campaign in campaignNGrams) {
for (var nGram in campaignNGrams[campaign][n]) {
// skips nGrams under the thresholds
if (campaignNGrams[campaign][n][nGram]['Query Count'] < queryCountThreshold) { continue; }
if (campaignNGrams[campaign][n][nGram].Impressions < impressionThreshold) { continue; }
if (campaignNGrams[campaign][n][nGram].Clicks < clickThreshold) { continue; }
if (campaignNGrams[campaign][n][nGram].Cost < costThreshold) { continue; }
if (campaignNGrams[campaign][n][nGram].Conversions < conversionThreshold) { continue; }

var printline = [campaign, nGram, campaignNGrams[campaign][n][nGram]['Query Count']];

for (var s = 0; s < statColumns.length; s++) {
printline.push(campaignNGrams[campaign][n][nGram][statColumns[s]]);
}

for (var s = 0; s < calculatedStats.length; s++) {
var multiplier = calculatedStats[s][1];
var divisor = calculatedStats[s][2];
if (campaignNGrams[campaign][n][nGram][divisor] > 0) {
printline.push(campaignNGrams[campaign][n][nGram][multiplier] / campaignNGrams[campaign][n][nGram][divisor]);
} else {
printline.push('-');
}
}
outputs[n].campaign.push(printline);
formats[n].campaign.push(['0', '0'].concat(formatting));
}
}
}

// Organise the account level stats into an array for output
for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
for (var nGram in totalNGrams[n]) {
// skips n-grams under the thresholds
if (totalNGrams[n][nGram]['Query Count'] < queryCountThreshold) { continue; }
if (totalNGrams[n][nGram].Impressions < impressionThreshold) { continue; }
if (totalNGrams[n][nGram].Clicks < clickThreshold) { continue; }
if (totalNGrams[n][nGram].Cost < costThreshold) { continue; }
if (totalNGrams[n][nGram].Conversions < conversionThreshold) { continue; }

var printline = [nGram, totalNGrams[n][nGram]['Query Count']];

for (var s = 0; s < statColumns.length; s++) {
printline.push(totalNGrams[n][nGram][statColumns[s]]);
}

for (var s = 0; s < calculatedStats.length; s++) {
var multiplier = calculatedStats[s][1];
var divisor = calculatedStats[s][2];
if (totalNGrams[n][nGram][divisor] > 0) {
printline.push(totalNGrams[n][nGram][multiplier] / totalNGrams[n][nGram][divisor]);
} else {
printline.push('-');
}
}
outputs[n].total.push(printline);
formats[n].total.push(['0'].concat(formatting));
}
}

// Organise the word count analysis into an array for output
for (var i = 1; i < 8; i++) {
if (i < 7) {
var wordLength = i;
} else {
var wordLength = '7+';
}

var printline = [wordLength];

if (numberOfWords[wordLength] == undefined) {
printline.push([0, 0, 0, 0, '-', '-', '-', '-']);
} else {
for (var s = 0; s < statColumns.length; s++) {
printline.push(numberOfWords[wordLength][statColumns[s]]);
}

for (var s = 0; s < calculatedStats.length; s++) {
var multiplier = calculatedStats[s][1];
var divisor = calculatedStats[s][2];
if (numberOfWords[wordLength][divisor] > 0) {
printline.push(numberOfWords[wordLength][multiplier] / numberOfWords[wordLength][divisor]);
} else {
printline.push('-');
}
}
}
wordLengthOutput.push(printline);
wordLengthFormat.push(formatting);
}

var filterText = '';
if (ignorePausedAdGroups) {
filterText = 'Active ad groups';
} else {
filterText = 'All ad groups';
}

if (ignorePausedCampaigns) {
filterText += ' in active campaigns';
} else {
filterText += ' in all campaigns';
}

if (campaignNameContains != '') {
filterText += " containing '" + campaignNameContains + "'";
if (campaignNameDoesNotContain != '') {
filterText += " and not containing '" + campaignNameDoesNotContain + "'";
}
} else if (campaignNameDoesNotContain != '') {
filterText += " not containing '" + campaignNameDoesNotContain + "'";
}

// Find or create the required sheets
var spreadsheet = SpreadsheetApp.openByUrl(spreadsheetUrl);
var campaignNGramName = [];
var adGroupNGramName = [];
var totalNGramName = [];
var campaignNGramSheet = [];
var adGroupNGramSheet = [];
var totalNGramSheet = [];

for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
if (n == 1) {
campaignNGramName[n] = 'Campaign Word Analysis';
adGroupNGramName[n] = 'Ad Group Word Analysis';
totalNGramName[n] = 'Account Word Analysis';
} else {
campaignNGramName[n] = 'Campaign ' + n + '-Gram Analysis';
adGroupNGramName[n] = 'Ad Group ' + n + '-Gram Analysis';
totalNGramName[n] = 'Account ' + n + '-Gram Analysis';
}

campaignNGramSheet[n] = spreadsheet.getSheetByName(campaignNGramName[n]);
if (campaignNGramSheet[n] == null) {
campaignNGramSheet[n] = spreadsheet.insertSheet(campaignNGramName[n]);
}

adGroupNGramSheet[n] = spreadsheet.getSheetByName(adGroupNGramName[n]);
if (adGroupNGramSheet[n] == null) {
adGroupNGramSheet[n] = spreadsheet.insertSheet(adGroupNGramName[n]);
}

totalNGramSheet[n] = spreadsheet.getSheetByName(totalNGramName[n]);
if (totalNGramSheet[n] == null) {
totalNGramSheet[n] = spreadsheet.insertSheet(totalNGramName[n]);
}
}

var wordCountSheet = spreadsheet.getSheetByName('Word Count Analysis');
if (wordCountSheet == null) {
wordCountSheet = spreadsheet.insertSheet('Word Count Analysis');
}

// Write the output arrays to the spreadsheet
for (var n = minNGramLength; n < maxNGramLength + 1; n++) {
var nGramName = n + '-Grams';
if (n == 1) {
nGramName = 'Words';
}

writeOutput(outputs[n].campaign, formats[n].campaign, campaignNGramSheet[n], nGramName, 'Campaign', filterText, clearSpreadsheet);
writeOutput(outputs[n].adgroup, formats[n].adgroup, adGroupNGramSheet[n], nGramName, 'Ad Group', filterText, clearSpreadsheet);
writeOutput(outputs[n].total, formats[n].total, totalNGramSheet[n], nGramName, 'Account', filterText, clearSpreadsheet);
}

writeOutput(wordLengthOutput, wordLengthFormat, wordCountSheet, 'Word Count', 'Account', filterText, clearSpreadsheet);

Logger.log('Finished writing to spreadsheet.');
} // end main function


function writeOutput(outputArray, formatArray, sheet, nGramName, levelName, filterText, clearSpreadsheet) {
for (var i = 0; i < 5; i++) {
try {
if (clearSpreadsheet) {
sheet.clear();
}

if (nGramName == 'Word Count') {
sheet.getRange('R1C1').setValue('Analysis of Search Query Performance by Word Count');
} else {
sheet.getRange('R1C1').setValue('Analysis of ' + nGramName + ' in Search Query Report, By ' + levelName);
}

sheet.getRange('R' + (sheet.getLastRow() + 2) + 'C1').setValue(filterText);

var lastRow = sheet.getLastRow();

if (formatArray.length == 0) {
sheet.getRange('R' + (lastRow + 1) + 'C1').setValue('No ' + nGramName.toLowerCase() + ' found within the thresholds.');
} else {
sheet.getRange('R' + (lastRow + 1) + 'C1:R' + (lastRow + outputArray.length) + 'C' + outputArray[0].length).setValues(outputArray);
sheet.getRange('R' + (lastRow + 2) + 'C1:R' + (lastRow + outputArray.length) + 'C' + formatArray[0].length).setNumberFormats(formatArray);

var sortByColumns = [];
if (outputArray[0][0] == 'Campaign' || outputArray[0][0] == 'Word count') {
sortByColumns.push({ column: 1, ascending: true });
}
if (outputArray[0][1] == 'Ad Group') {
sortByColumns.push({ column: 2, ascending: true });
}
sortByColumns.push({ column: outputArray[0].indexOf('Cost') + 1, ascending: false });
sortByColumns.push({ column: outputArray[0].indexOf('Impressions') + 1, ascending: false });
sheet.getRange('R' + (lastRow + 2) + 'C1:R' + (lastRow + outputArray.length) + 'C' + outputArray[0].length).sort(sortByColumns);
}

break;
} catch (e) {
if (e == 'Exception: This action would increase the number of cells in the worksheet above the limit of 2000000 cells.') {
Logger.log('Could not output ' + levelName + ' level ' + nGramName.toLowerCase() + ": '" + e + "'");
try {
sheet.getRange('R' + (sheet.getLastRow() + 2) + 'C1').setValue('Not enough space to write the data - try again in an empty spreadsheet');
} catch (e2) {
Logger.log("Error writing 'not enough space' message: " + e2);
}
break;
}

if (i == 4) {
Logger.log('Could not output ' + levelName + ' level ' + nGramName.toLowerCase() + ": '" + e + "'");
}
}
}
}

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.